FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia...............................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym/przelewem* na adres podany w procesie zamówienia

lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem.

podpis Konsumenta

* - niepotrzebne skreślić, nr konta podawany, jeśli zwrot ma zostać przekazany na inny rachunek, niż ten, z którego dokonano płatności