FORMULARZ REKLAMACYJNY

Załącznik nr 3

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PROCEDURA REKLAMACYJNA

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

tel. ............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego*..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru .................................................................................................................

Nazwa towaru............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

(czytelny podpis reklamującego)

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

* - nr rachunku bankowego podawany przy żądaniu obniżenia ceny lub w przypadku żądania zwrotu rzeczy